[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
VENRES, 4 DE DECEMBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Medio Natural
Páxina Principal
Servizos
Medio Natural
Pesca e Cultivos Mariños
Subvencións
Convenios
Medio Ambiente
Axudas
Agricultura
Agricultura
Convenios
Prestación servizos
Axudas
Sector Forestal
Instalacións deportivas
Agricultura Biolóxica
Instalacións
Finca Castelo de Soutomaior

MEDIO NATURAL 

Deputación de Pontevedra

Bases reguladoras da concesión por concurrencia competitiva das axudas a concellos para dotación de Servizos Básicos a Praias-2007

Bases

A Xunta de Goberno de sta Excma. Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 5 de xaneiro de 2007, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
Fóra da Orde do Día, e previa declaración de urxencia adoptáronse os seguintes acordos:
8.14699 Aprobación das bases reguladoras da concesión por concurrencia competitiva das axudas a Concellos para dotación de Servizos Básicos a Praias-2007.

Vistos os informes emitidos polo Enxeñeiro Director do Servizo Agrario, a Asesoría Xurídica e o de Intervención no que certifica a existencia de consignación por importe de cincocentos vinte mil euros (520.000,00 €) na partida 07/711.442.762.82 do vixente orzamento provincial, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar as bases reguladoras da concesión por concorrencia competitiva das axudas a concellos para dotación de servizos básicos a praias-2007.

Ditas Bases son como seguen:

Bases reguladoras da concesión por concorrencia competitiva de subvencións ós Concellos para a dotación dos Servizos
Básicos ás Praias-2007

A Deputación de Pontevedra, para mante-las praias da provincia e o seu contorno nas debidas condicións de limpeza e seguridade, vai continuar coas axudas para a dotación de servicios básicos ás praias iniciadas fai nove anos.

1.— OBXECTO DA CONVOCATORIA
Constitue obxecto das presentes bases defini-lo conxunto de condicións e o proceso que se haberá de seguir para a concesión de subvencións que outorga a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, de acordo coas consignacións dispoñibles para tal fin na partida presupostaria 711-442-762.82, para dotar de servicios básicos ás praias e ó seu contorno, cun crédito inicial de quinientos vinte mil euros (520.000,00).

2.— ACTUACIÓNS SUSCEPTIBLES DE AXUDAS E CONTÍA DA SUBVENCIÓN

2.1.— Serán obxecto de axudas os investimentos realizados en equipamentos para o mantemento das praias nas debidas condicións de hixiene e seguridade: duchas, puntos de auga potable, torres de vixilancia, megafonía para a advertencia de perigo, balizaxes para separación de zonas de baño, sinalización adecuada de servicios básicos e accesos, maquinaria de limpeza e demais equipamientos necesarios para ese fin que non se encontren aquí especificados.

2.2.— As axudas económicas poderán acada-lo 75% do investimento realizado, ata un máximo de trinta e seis mil sesenta e un euros (36.061.-) por proxecto.

A concesión das axudas será competencia do órgano previsto nas Bases de execución do orzamento, previo informe da Comisión Informativa de Urbanismo, Vivenda e Medio Ambiente, salvo casos de urxencia nos que poderán concederse dándolle conta despois á Comisión.

3.— BENEFICIARIOS
Poderá solicita-la subvención calquera municipio que teña unhas praias que se frecuenten habitualmente na época estival e que carezan dos servicios que se especifican no punto anterior, ou ben que desexen melloralos.

4.— FORMALIZACIÓN DAS SOLICITUDES

4.1.— As solicitudes asinadas polo Alcalde do Concello solicitante dirixiránselle ó Ilmo. Sr. Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, achegándose a seguinte documentación:

 1. Memoria explicativa e detallada dos equipamentos que adquirirán. Na memoria debe figura- lo nome e maila extensión das praias obxecto da actuación e, no caso de que sexa posible, co plano correspondente.
 2. Especificacións técnicas dos equipos dos que se prevexa a adquisición.
 3. Presuposto desglosado da obra ou dos equipos dos que se prevexa a adquisición. Si a actividade subvencionada supera os 30.000 € no caso de inversións ou 12.000 € no caso de suministros, deberanse presentar tres orzamentos.
 4. Certificado do acordo do órgano competente da Corporación polo cal se acolle á subvención e se compromete a realiza-la actuación.
 5. Certificación oficial, expedida polo funcionario competente, na que conste se obtivo ou solicitou axudas para estas actuacións a outras administracións públicas e a súa contía en relación co presuposto total da actuación.

4.2.— O Servicio Agrario da Deputación Provincial poderá solicitar aclaracións ou ampliacións de información, así como propor que se condicione a concesión da subvención a aceptalas modificacións que se establezan sobre a actuación proposta.

As solicitudes que non cumpran tódolos requisitos esixidos terán un prazo de 10 días para ser subsanados.

5.— PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
As axudas suxeitas á presente convocatoria poderán solicitarse dende o momento da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia durante 45 días naturais no Rexistro Xeral da Deputación Provincial e na forma establecida no artigo 38.4 da Ley 30/92, de 26 de novembro, de RJAP.

6.— CONCESIÓN

6.1.— O procedemento ordinario de concesión das axudas será o de concorrencia competitiva.

6.2.— Co fin de atender imprevistos, accións que non admitan demora ou polos motivos expostos na base 25º.3 das de execución do presuposto a Presidencia poderá dispoñer de ata un 20% do crédito destinado a estas axudas fóra do prazo anteriormente sinalado.

7.— CONDICIÓNS E SELECCIÓN DE SOLICITUDES

Na selección de solicitudes teranse en conta os seguintes criterios:

 • Concello declarado de interés turístico galego.
 • Importancia turística do Municipio
 • Número de usuarios das praias
 • Praias candidatas para obteren a bandeira azul da UE
 • Número de praias
 • Interés provincial

7.2.— Os Concellos beneficiarios deberán facer consta-la colaboración da Deputación Provincial en tódalas actuacións ou adquisicións que realizen.

8.— XUSTIFICACIÓN E ABOAMENTO DAS SUBVENCIÓNS

8.1.— As subvencións concedidas entenderanse aceptadas se os beneficiarios non se opoñen ou as rexeitan expresamente no prazo de dez días contados desde a sua notificación.

Así mesmo os beneficiarios poderán, por razóns xustificadas, solicitar a reformulación das axudas concedidas.

8.2.— Será esixida a xustificación do 100% do presuposto presentado para recibir a totalidade da subvención.

No caso de que se xustifique un gasto inferior ó 100% do orzamento subvencionado, aboarase a parte proporcional da subvención.

8.3.— Para recibi-las subvencións concedidas, de acordo con estas bases, cómpre presentar, directamente na Deputación Provincial, os seguintes documentos:

 • Memoria detallada da actuación
 • Escrito asinado polo Alcalde que se lle dirixirá ó Ilmo. Sr. Presidente da Deputación solicitando que se efectúe o pagamento da subvención e indicando a contía e mailo concepto subvencionado, así como o número da conta corrente á que teña que envía-la transferencia.
 • Facturas orixinais, fotocopia compulsada das mesmas, ou certificación da obra realizada
 • Certificado acreditativo, expedido polo secretario, de que as facturas ou certificacións que se presentan como xustificante as aprobou o órgano de decisión correspondente.
 • Certificación oficial, expedida polo funcionario competente, na que conste se obtivo ou solicitou axudas para o mismo fin a outras administración públicas e a súa contía en relación co presuposto total da actuación.
 • Certificación oficial, expedida polo funcionario competente, na que conste que se fixo a debida divulgación do financiamento pola Deputación da actividade subvencionada.

8.4.— A documentación xustificativa á que se fai referencia no punto anterior presentarase antes do 31 de marzo de 2008.

9.— CONTROL E SEGUIMENTO DAS SUBVENCIÓNS
A Deputación Provincial poderá levar a cabo a comprobación da execución da obra ou dos investimentos subvencionados por parte dos técnicos provinciais.

10.— RESPONSABILIDADES
O incumprimento de calquera dos requisitos esixidos nestas bases e demais normativa aplicable, poderá dar lugar á esixencia de responsabilidades e á devolución, no seu caso, das cantidades percibidas. As responsabilidades anteriormente citadas esixiranse de acordo co procedemento previsto na Lei de Réximen Xurídico das Administracións Públicas. Así mesmo, o reintegro das cantidades efectuarase de acordo co procedemento previsto no Regulamento Xeral de Recadación.

11.—
O Órgano competente para a aprobación destas bases será a Xunta de Goberno, según se recolle na base 16.2 das de execución do orzamento para 2007.

12.—DEREITO SUPLETORIO
E no non previsto nestas bases estarase ó disposto na lexistación de contratos e na Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e demáis lexislación de pertinente aplicación.

O que se comunica para seu coñecemento e efectos, coa salvidade que establece o art. 206 do ROF.

Contra este acordo que pon fin á vida administrativa poderá interpoñer recurso potestativo de reposición perante o mesmo órgano que o ditou, no prazo de un mes a partir do día seguinte ó desta notificación (artigos 107 e 117 da Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada por Lei 4/1999, de 13 de xaneiro), ou ben, directamente recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra ou perante a Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia segundo o disposto nos artigos 8 e 10 de la Lei 29/1998, de 13 de xullo Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, e todo iso no prazo establecido no artigo 46 da citada Lei.

Todo iso sen prexuízo de que poida utilizar calquera outro recurso que estime conveniente.

Pontevedra, a 9 de xaneiro de 2007
O PRESIDENTE
Rafael Louzán Abal

Boletín Oficial da Provincia, data 18/01/07, número 13, páxina 54, anuncio 2007000340.
INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 18/01/2007 10:15
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/