[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
VENRES, 4 DE DECEMBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Subvencións, axudas, bolsas...
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Subvencións, axudas, bolsas...
Perfil do contratante
Cursos
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Axenda

Páxina [1] 2
SUBVENCIÓNS, AXUDAS, BOLSAS... 

Deputación de Pontevedra

Convocatoria dunha bolsa de licenciado en Historia para tarefas de investigación

Bases | Modelo de solicitude | Adxudicación

Bases da convocatoria dunha bolsa de licenciado en Historia para tarefas de investigación con destino no Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra.
De conformidade coa proposta do xefe do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico e en virtude das facultades que me confire o art. 35.2.b dá Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, esta Deputación convoca unha bolsa de licenciada/o en Historia para realizar tarefas de investigación e colaboración relacionadas co citado Servizo, segundo as seguintes

BASES

1.— OBXECTO
Estas bases regulan o procedemento que se ha de seguir para a concesión, por concurso de méritos, dunha bolsa de licenciado en Historia para realizar tarefas de investigación e colaboración no Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico desta Deputación.

2.— CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES
Poderán ser beneficiarias destas bolsas aquelas persoas físicas que, tendo plena capacidade de obrar e non estando inhabilitadas para a obtención de axudas e subvencións públicas, reúnen os seguintes requirimentos:

 1. Ter a nacionalidade española ou ser nacional dun dous países membros da Unión Europea.
 2. Estar en posesión do título de licenciado en Historia, ou en condicións de obtelo na data na que finalice o prazo de presentación de instancias.
 3. Non ter cumpridos os 35 anos de idade na data en que remate prazo de presentación de solicitudes.
 4. Non estar incapacitado fisicamente ou padecer enfermidade que poida impedir o desenvolvemento da actividade obxecto da bolsa.

3.— DOTACIÓN ECONÓMICA
Estas bolsas figuran cunha dotación económica de 841,41 euros/mes por beneficiario, que se imputará á partida 07/454.451.481.01 do orzamento provincial. O pagamento das bolsas ós beneficiarios realizarase a partir da incorporación do bolseiro, por mensualidades completas ou por fracción proporcional ó tempo de gozo da bolsa para os casos nos que o bolseiro inicie ou finalice a súa relación nunha data que non cadre co mes natural.

O goce das bolsas será incompatible con calquera outra remuneración ou axuda por parte das administracións públicas ou entidades privadas a partir da súa concesión.

4.— PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
As instancias solicitando tomar parte nesta convocatoria dirixiranse ó Ilmo. Sr. Presidente da Deputación de Pontevedra e presentaranse no rexistro xeral da institución provincial no prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Á instancia xuntarase a seguinte documentación:

 1. Fotocopia do Documento Nacional de Identidade, ou calquera outro que o substitúa.
 2. Documento acreditativo de estar en posesión da titulación esixida ou en condicións de obtela na data na que finalice o prazo de presentación de solicitudes.
 3. Certificado do expediente académico, currículo e a documentación acreditativa deste.
 4. Declaración xurada comprometéndose o solicitante a renunciar, se fose seleccionado, a calquera tipo de actividade remunerada durante o tempo que goce da bolsa.
 5. Certificado que acredite non estar incapacitado fisicamente ou padecer enfermidade que poida impedir o desenvolvemento da actividade que constitúa o obxecto da bolsa, ou declaración xurada do solicitante en conforme este requirimento se cumpre.

5.— COMISIÓN DE SELECCIÓN
Para poder valorar os méritos achegados polos interesados constituirase unha comisión de selección, que integrarán os seguintes membros:

 • Presidente:
  o da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán Abal, ou o deputado provincial en quen delegue.
 • Vogais:
  o presidente da Comisión informativa de Réxime Interior e Persoal e o xefe do Servizo no que vai desempeñar a súa función o bolseiro, neste caso o Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico.
 • Secretario:
  o da Deputación de Pontevedra ou funcionario de carreira con titulación superior en quen delegue.

Todos os membros terán voz e voto.

A Comisión non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos seus membros, titulares ou suplentes indistintamente.

6.— SELECCIÓN DO BOLSEIRO
A selección do bolseiro efectuarase mediante a valoración dos méritos acreditados polos interesados conforme o seguinte baremo:

 1. Expediente académico, ata un máximo de tres (3.00) puntos.
  No caso de que no expediente académico non conste a nota media, calculado segundo o sistema establecido no R.d. 1497/87, modificado polo R.d. 1267/94, será valorado con 0 puntos.
 2. Outros méritos, ata un máximo de tres (3.00) puntos.
  • b.1.—Por ter realizado a memoria de licenciatura ata un máximo dun punto.
  • b.2.—Por ter asistido a cursos de doutoramento, de formación e perfeccionamento impartidos en centros oficiais, universidades, colexios oficiais ou escolas da Administración pública relacionados coas actividades obxecto da convocatoria, ata un máximo de dous (2.00) puntos, computándose:
   1. De 100 ou máis horas de duración 0,25 puntos/curso.
   2. De entre 60 e 99 horas de duración 0,20 puntos/curso.
   3. De entre 30 e 59 horas de duración 0,15 puntos/curso.
   4. De entre 10 e 29 horas de duración 0,10 puntos/curso.
   5. De 10 ou máis créditos 0,25 puntos/curso.
   6. De entre 6 e 9 créditos 0,20 puntos/curso.
   7. De entre 3 e 5 créditos 0,15 puntos/curso.
   8. De entre 1 e 2 créditos 0,10 puntos/curso.

   No suposto de non acreditarse a duración dos cursos, estes valoraranse a razón de 0,05 puntos por cada un.
  • b.3.—Por acreditar outros méritos non comprendidos nos apartados anteriores e relacionados coas materias obxecto da bolsa, ata un máximo dun (1.00) punto.

Tamén se poderá manter unha entrevista persoal, relacionada co obxecto da bolsa, con cada un dos aspirantes se o tribunal o considera oportuno, que se valorará de cero (0.00) a tres (3.00) puntos.

7.— RESOLUCIÓN
A Comisión seleccionadora proporalle á Xunta de Goberno desta Deputación a adxudicación desta bolsa ó aspirante que considere máis idóneo para realizar tarefas de investigación e colaboración no Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico. Este acordo publicarase non taboleiro de edictos do pazo provincial.

8.— CONDICIÓNS XERAIS
Establécense as seguintes condicións xerais:

 1. A bolsa terá unha duración dun ano a contar dende a data na que o adxudicatario comezou ou goce desta no Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico e poderá ser prorrogada por períodos anuais ata un máximo de catro anos, á vista do informe favorable do xefe do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico e o acordo da Comisión de Goberno.
 2. A bolsa será incompatible co desempeño de calquera outra actividade remunerada, calquera que sexa a natureza desta última.
 3. O beneficiario da bolsa comprometerase a observar o horario de traballo e mais a disciplina do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico co fin de non entorpecer o labor do persoal do centro e sen que iso implique relación de traballo laboral remunerado.
 4. A aceptación e goce destas bolsas non establece relación laboral nin funcionarial coa Deputación de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación de ditos bolseiros ó expresado organismo.
 5. A Comisión poderá convocar os solicitantes para aclaracións que teñan relación co seu currículo. A decisión da Comisión deberá producirse antes de que transcorran dous meses, contados a partir da publicación da convocatoria.
 6. O bolseiro non poderá renunciar á bolsa da que sexa beneficiario ata o transcurso, cando menos, de seis meses desde a data da súa adxudicación.
 7. A Comisión poderá convocar os solicitantes para aclaracións que teñan relación co seu currículo. A decisión da Comisión deberá producirse antes de que transcorran dous meses, contados a partir da publicación da convocatoria.

9.— DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN
No caso de non ter obtido a bolsa ofertada os candidatos poderán retirar a documentación presentada para participar nesta convocatoria no prazo de tres (3) meses, contados desde o día seguinte ó da comunicación da adxudicación da bolsa. Transcorrido este prazo esta Deputación resérvase o dereito a destruír dita documentación.

10.— INTERPRETACIÓN DAS BASES
A Comisión quedará autorizada para resolver as dúbidas que se lle presenten e tomar os acordos necesarios para o desenvolvemento do concurso e o non previsto nas presentes bases.

11.— DEREITOS SUPLETORIOS
A convocatoria da bolsa, a selección do bolseiro/ a e a realización dos traballos que dan dereito á bolsa suxeitaranse ó previsto nas presentes bases e, ademais, o previsto na Lei xeral de subvencións e na Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Pontevedra, 23 de marzo de 2007
O PRESIDENTE
Rafael Louzán Abal

Boletín Oficial da Provincia, data 23/04/07, número 78, páxina 53, anuncio 2007003781.

Páxina Seguinte Páxina [1] 2

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 06/09/2007 13:42
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/