DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

deputación de pontevedra

Postos de traballo para o ano 2007

inicio | plantilla de funcionarios | postos funcionarios
postos laborais fixos | postos organismos autónomos

Relación de postos de traballo adscritos a
recursos humanos e formación

DENOMINACIÓN DO POSTO DOT1CD2C.ESPECIF3T4P5AD6GRP7CP8
XEFE SERVIZO RECURSOS HUMANOS12928.024,99SLAGATS
ADXUNTO SERVIZO RECURSOS HUMANOS12710.180,58SLAGATS
XEFE SECCIÓN INSPECCIÓN MÉDICA12617.571,58SLAEATS
XEFE NEGOCIADO RECURSOS HUMANOS1259.212,72NCAGATS
XEFE NEGOCIADO XESTIÓN PERSOAL12417.264,16NCAEBTM
TECNICO FORMACION1237.246,22NCAEBTM
XEFE NEGOCIADO RECURSOS HUMANOS22214.699,53NCAGCAD
ADMINISTRATIVO 2206.651,52NCAGCAD
AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS11812.255,76NCAGDAU
AUXILIAR XEFE DE GRUPO RECURSOS HUMANOS1186.593,38NCAGDAU
AUXILIAR RECURSOS HUMANOS1186.593,38NCAGDAU
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 13


 1. Dotación: Nº de postos existentes
 2. Nivel de Complemento de destino
 3. Importe anual do Complemento Específico
 4. Tipo de posto de traballo
  • E: Emprego
  • N: Normal
  • S: Singularizado
 5. Forma de provisión do posto de traballo
  • C: Concurso
  • L: Libre designación

  As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
 6. Administración
  • AX: Admón. Xeral
  • AE: Admón. Especial
  • PO: Persoal de oficios
  • CE: Cometidos Especiais
  • HN: Habilitación Nacional
 7. Grupo retributivo
 8. Categoría Profesional
  • SC: Secretarios
  • IT: Interventores e Tesoureiros
  • TS: Técnico Superior
  • TM: Técnico Medio
  • TA: Técnico Auxiliar
  • AD: Administrativo
  • AU: Auxiliar
  • MA: Mestre
  • EN: Encargado,
  • OF: Oficial
  • AX: Axudante
  • OP: Operario
  • SU: Subalterno
  • PP: Policía Provincial
  • US: Universitario Superior
  • UM: Universitario Medio
  • BC: Bacheler
  • EB: Educación Básica


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/