DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

deputación de pontevedra

Postos de traballo para o ano 2007

inicio | plantilla de funcionarios | postos funcionarios
postos laborais fixos | postos organismos autónomos

Relación de postos de traballo adscritos a
a patrimonio documental e bibliográfico

DENOMINACION DO POSTO DOT1CD2C.ESPECIF3T4P5AD6GRP7CP8
XEFE SERVIZO ARQUIVO PROVINCIAL1 29 28.024,99 S L AE A TS
XEFE DE SECCIÓN ARQUIVO CENTRAL1 26 9.613,24 S L AE A TS
XEFE DE SECCIÓN ARQUIVOS DA PROVINCIA1 26 9.613,24 S L AE A TS
XEFE SECCIÓN BIBLIOTECA SUÁREZ LLANOS1 26 9.613,24 S L AE A TS
XEFE SECCIÓN EDITORIAL-PUBLICACIÓNS1 26 9.613,24 S L AE A TS
XEFE SECCIÓN GABINETE ASESORAMENTO LING.1 26 9.613,24 S L AE A TS
CARTÓGRAFO1 23 7.246,22 N C AE B TM
TÉCNICO MEDIO DE ARQUIVO E BIBLIOTECA3 23 7.246,22 N C AE B TM
CORRECTOR DE PROBAS PUBLICACIÓNS1 20 6.889,02 N C CE C BC
OPERADOR ORDENADORES PERSOAIS E REDES1 20 6.651,52 N C AE C TA
TÉCNICO AUXILIAR ARQUIVO E BIBLIOTECA1 20 6.651,52 N C AE C TA
AUXILIAR COMPOSICIÓN/EDICIÓN PUBLICACIÓN3 18 6.593,38 N C CE D BC
GRABADOR1 18 6.197,42 N C CE D EB
XEFE ALMACEN1 18 5.751,30 N C PO D EN
OFICIAL AUDIOVISUAL1 17 6.198,18 N C PO D OF
OPERARIO CARGADOR P.DOCUMENTAL1 13 5.600,44 N C PO E OP
OPERARIO SERVIZOS VARIOS ARQUIVO1 13 5.600,44 N C PO E OP
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 21


 1. Dotación: Nº de postos existentes
 2. Nivel de Complemento de destino
 3. Importe anual do Complemento Específico
 4. Tipo de posto de traballo
  • E: Emprego
  • N: Normal
  • S: Singularizado
 5. Forma de provisión do posto de traballo
  • C: Concurso
  • L: Libre designación

  As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
 6. Administración
  • AX: Admón. Xeral
  • AE: Admón. Especial
  • PO: Persoal de oficios
  • CE: Cometidos Especiais
  • HN: Habilitación Nacional
 7. Grupo retributivo
 8. Categoría Profesional
  • SC: Secretarios
  • IT: Interventores e Tesoureiros
  • TS: Técnico Superior
  • TM: Técnico Medio
  • TA: Técnico Auxiliar
  • AD: Administrativo
  • AU: Auxiliar
  • MA: Mestre
  • EN: Encargado,
  • OF: Oficial
  • AX: Axudante
  • OP: Operario
  • SU: Subalterno
  • PP: Policía Provincial
  • US: Universitario Superior
  • UM: Universitario Medio
  • BC: Bacheler
  • EB: Educación Básica


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/