DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

deputación de pontevedra

Postos de traballo para o ano 2007

inicio | plantilla de funcionarios | postos funcionarios
postos laborais fixos | postos organismos autónomos

Relación de postos de traballo adscritos ó servizo agrario

DENOMINACIÓN DO POSTO DOT1CD2C.ESPECIF3T4P5AD6GRP7CP8
XEFE SERVIZO AGRARIO 1 29 28.024,99 S L AE A TS
XEFE SERVIZO ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA 1 28 26.267,48 S L AE A TS
XEFE LABORATORIO MOURISCADE 1 28 26.267,48 S L AE A TS
XEFE SECCIÓN EDAFOLOXÍA 1 26 10.284,70 S L AE A TS
XEFE SECCIÓN FITOPATOLOXÍA 1 26 10.284,70 S L AE A TS
XEFE SECCIÓN FRUTCICULTURA 1 26 10.284,70 S L AE A TS
XEFE SECCIÓN MEDIO AMBIENTE 1 26 9.613,24 S L AE A TS
XEFE SECCIÓN PESCA E CULTIVOS MARIÑOS 1 26 9.613,24 S L AE A TS
QUÍMICO LABORATORIO AREEIRO 1 25 9.482,14 N C AE A TS
TÉCNICO EN BIOTECNOLOXÍA VEXETAL 1 25 9.482,14 N C AE A TS
TÉCNICO EN CALIDADE 1 25 9.482,14 N C AE A TS
TÉCNICO EN MICROBIOLOXÍA 1 25 9.482,14 N C AE A TS
TÉCNICO PROPAGACIÓN ENSAIOS VEXETAIS 1 25 9.482,14 N C AE A TS
XEFE NEGOCIADO SERVIZO AGRARIO 1 25 9.212,72 N C AE A TS
TÉCNICO SUPERIOR SERVIZO GRARIO 1 25 8.810,30 N C AE A TS
XEFE UNIDADE AGRICULTURA BIOLÓXICA 1 25 8.212,56 S L AE B TM
XEFE UNIDADE EXPLOTACION AGRÍCOLA GANDEIR 1 25 8.212,56S L AE B TM
ENXEÑEIRO TÉCNICO AREEIRO 1 23 7.918,05 NC AE B TM
TÉCNICO LOITA BIOLÓXICA 1 23 7.918,05 N C AE B TM
PROGRAMADOR AREEIRO 1 21 6.691,04 N C AE C TA
ANALISTA DE LABORATORIO AREEIRO 2 20 7.322,97 N C AE C TA
ANALISTA DE LABORATORIO FITOPATOLOXÍA 1 20 7.322,97 N C AE C TA
ANALISTA DE LABORATORIO MOURISCADE 5 20 7.322,97 N C AE C TA
TÉCNICO AUXILIAR QUÍMICO AREEIRO 1 20 7.322,97 N C AE C TA
TÉCNICO SAÚDE AMBIENTAL 1 20 7.322,97 N C AE C TA
TÉCNICO TRABALLOS FORESTAIS 1 20 7.322,97 N C AE C TA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AREEIRO 3 18 6.593,38 N C AG D AU
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIZO AGRARIO 1 18 6.593,38 N C AG D AU
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIZO AGRARIO 1 18 6.593,38 N C AG D AU
CAPATAZ AGRÍCOLA-GANDEIRO MOURISCADE 1 18 6.423,14 N C PO D EN
RECEPCIONISTA DE MOSTRAS 1 18 6.197,42 N C AE D TA
OFICIAL AGRÍCOLA AREEIRO 3 17 6.366,13 N C PO D OF
OFICIAL AGRÍCOLA GANDEIRO MOURISCADE 6 17 6.366,13 N C PO D OF
OFICIAL AGRÍCOLA GANDEIRO SOUTOMAIOR 1 17 6.366,13 N C PO D OF
TRACTORISTA MOURISCADE 1 17 6.366,13 N C PO D OF
CONDUCTOR MAQUINISTA SERVIZO AGRARIO 3 17 6.198,18 N C PO D OF
GARDA FORESTAL 1 17 5.358,38 N C AE D PP
OPERARIO CONDUCTOR 1 14 5.495,55 N C PO E OP
AXUDANTE SERVIZOS VARIOS 1 14 5.435,14 NC PO E AY
VIXIANTE AREEIRO 1 14 5.435,14 N C PO E AY
OPERARIO AGRÍCOLA AREEIRO 2 13 5.600,44 N C PO E OP
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 58


 1. Dotación: Nº de postos existentes
 2. Nivel de Complemento de destino
 3. Importe anual do Complemento Específico
 4. Tipo de posto de traballo
  • E: Emprego
  • N: Normal
  • S: Singularizado
 5. Forma de provisión do posto de traballo
  • C: Concurso
  • L: Libre designación

  As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
 6. Administración
  • AX: Admón. Xeral
  • AE: Admón. Especial
  • PO: Persoal de oficios
  • CE: Cometidos Especiais
  • HN: Habilitación Nacional
 7. Grupo retributivo
 8. Categoría Profesional
  • SC: Secretarios
  • IT: Interventores e Tesoureiros
  • TS: Técnico Superior
  • TM: Técnico Medio
  • TA: Técnico Auxiliar
  • AD: Administrativo
  • AU: Auxiliar
  • MA: Mestre
  • EN: Encargado,
  • OF: Oficial
  • AX: Axudante
  • OP: Operario
  • SU: Subalterno
  • PP: Policía Provincial
  • US: Universitario Superior
  • UM: Universitario Medio
  • BC: Bacheler
  • EB: Educación Básica


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/