DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

deputación de pontevedra

Postos de traballo para o ano 2007

inicio | plantilla de funcionarios | postos funcionarios
postos laborais fixos | postos organismos autónomos

Relación de postos de traballo adscritos a vías e obras

DENOMINACIÓN DO POSTO DOT1CD2C.ESPECIF3T4P5AD6GRP7CP8
XEFE SERVIZO, VÍAS E OBRAS 1 29 11.621,91 S L AE A TS
XEFE SECCION VÍAS E OBRAS 1 26 9.613,24 S L AG A TS
XEFE NEGOCIADO VÍAS E OBRAS 1 25 9.212,72 N C AG A TS
ARQUEÓLOGO VÍAS E OBRAS 1 25 8.810,30 N C AE A TS
XEFE SECCIÓN 3 25 8.212,56 S L AE B TM
XEFE SECCIÓN ACCIÓN MUNICIPAL E INSPECCI 1 25 8.212,56 S L AE B TM
XEFE SECCIÓN, PROXECTOS 1 25 8.212,56 S L AE B TM
XEFE XERAL PARQUE DE MAQUINARIA 1 22 15.702,36 S L AE C TA
ADXUNTO DELINEACIÓN 1 22 7.488,66 S L AE C TA
DELINEANTE VÍAS E OBRAS 3 22 6.697,12 N C AE C TA
XEFE NEGOCIADO VÍAS E OBRAS 2 22 6.485,83 N C AG C AD
ADMINISTRATIVO VÍAS E OBRAS 2 20 6.651,52 N C AG C AD
INSPECTOR 1 20 6.651,52 N C AE C TA
TÉCNICO OPERACIÓNS TOPOGRÁFUCAS 1 20 6.651,52 N C AE C TA
ENCARGADO ELECTRICISTA 1 18 6.758,66 N C PO D EN
ENCARGADO MANTENEMENTO 1 18 6.758,66 N C PO D EN
ENCARGADO PLANTA DE AGLOMERADO 1 18 6.758,66 N C PO D EN
XEFE TALLER 1 18 6.758,66 N C PO D EN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO VÍAS E OBRAS 5 18 6.593,38 N C AG D AU
XEFE BRIGADA 8 18 6.423,14 N C PO D EN
VIXIANTE-ENCARGADO CONTROL DE CALIDADE 1 18 6.087,22 N C PO D EN
ADXUNTO XEFE DE PARQUE 1 18 5.751,30 N C PO D EN
ENCARGADO DE ALMACÉN VÍAS E OBRAS 1 18 5.751,30 N C PO D EN
CONDUCTOR MAQUINISTA VÍAS E OBRAS 36 17 6.366,13 N C PO D OF
MECÁNICO VÍAS E OBRAS 2 17 6.366,13 N C PO D OF
OFICIAL MANTENEMENTO VÍAS E OBRAS 1 17 6.366,13 N C PO D OF
OFICIAL DE ALMACÉN 1 17 5.694,30 N C PO D OF
OPERADOR EMISORA 2 17 5.694,30 N C PO D OF
VIXIANTE VÍAS E OBRAS 6 17 5.694,30 N C PO D OF
AUXILIAR DE CAMPO 1 17 5.358,38 N C PO D OF
AXUDANTE SERVIZOS OPERATIVOS VÍAS E OBR 1 14 5.770,67 N C PO E AY
OPERARIO SERVIZOS OPERATIVOS VÍAS E OBR 2 14 5.495,55 N C PO E OP
PEÓN CAMIÑEIRO 47 14 5.495,55 N C PO E OP
VIXIANTE VÍAS E OBRAS 1 14 5.435,14 N C PO E AY
AXUDANTE DE ALMACÉN VÍAS E OBRAS 1 14 5.099,22 N C PO E AY
ENCARGADO DE PARQUE COMARCAL 1 14 4.763,30 N C PO E AY
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 142
<

 1. Dotación: Nº de postos existentes
 2. Nivel de Complemento de destino
 3. Importe anual do Complemento Específico
 4. Tipo de posto de traballo
  • E: Emprego
  • N: Normal
  • S: Singularizado
 5. Forma de provisión do posto de traballo
  • C: Concurso
  • L: Libre designación

  As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
 6. Administración
  • AX: Admón. Xeral
  • AE: Admón. Especial
  • PO: Persoal de oficios
  • CE: Cometidos Especiais
  • HN: Habilitación Nacional
 7. Grupo retributivo
 8. Categoría Profesional
  • SC: Secretarios
  • IT: Interventores e Tesoureiros
  • TS: Técnico Superior
  • TM: Técnico Medio
  • TA: Técnico Auxiliar
  • AD: Administrativo
  • AU: Auxiliar
  • MA: Mestre
  • EN: Encargado,
  • OF: Oficial
  • AX: Axudante
  • OP: Operario
  • SU: Subalterno
  • PP: Policía Provincial
  • US: Universitario Superior
  • UM: Universitario Medio
  • BC: Bacheler
  • EB: Educación Básica


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/