[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
VENRES, 4 DE DECEMBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

Deputación de Pontevedra

Contratación laboral por obra ou servizo determinado de persoal diverso "Proxecto Mobilia”

Bases xerais | 1 posto xerente | Técnico informática e administración Responsables de formación | Modelo de solicitude
Ampliación prazo formador soldadura
Listado provisional admitidos

A Presidencia, no uso das facultades que lle confire a normativa local vixente, ditou a seguinte RESOLUCIÓN:

“No Boletín Oficial da Provincia (BOP) nº 109, de data 6 de xuño de 2008, publicouse a convocatoria e bases para a contratación laboral por obra ou servizo determinado de diverso persoal con destino ó proxecto MOBILIA.

“De conformidade co disposto na base sexta da convocatoria, RESOLVO aproba-las listas provisionais de aspirantes admitidos e excluídos nos referidos procesos selectivos, que figuran como Anexo I desta Resolución, con expresión das causas de exclusión, debendo publicarse a mesma no BOP e expoñerse no taboleiro de anuncios da Deputación.

“Tanto os opositores excluídos como os omitidos por non figurar na relación de admitidos disporán dun prazo de cinco días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación desta Resolución no Boletín Oficial da Provincia, para poder subsana-los defectos que motivaron a súa exclusión ou omisión.

“Concluído este prazo ditarase Resolución definitiva de admitidos, composición do tribunal de selección, data de constitución e realización do primeiro exercicio, que será publicada no BOP e taboleiro de anuncios”.

Pontevedra, 8 de xullo de 2008
O PRESIDENTE
O SECRETARIO ACCIDENTAL

Boletín Oficial da Provincia, data 10/07/08, número 133, páxina 16, anuncio 2008007276.

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 10/07/2008 11:40
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/