[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 6 DE AGOSTO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Cultura » Cultura
Páxina Principal
Servizos
Cultura
Subvencións
Plan Cultural
Colaboracións
Premios
Investigación
Valle–Inclán
Otero Pedrayo
Premio entreculturas
Premios provinciais á cultura
Programas educativos-culturais para escolares
Exposicións e certames
Ligazóns

Páxina [1] 2
CULTURA 

Deputación de Pontevedra

Premios provinciais á cultura 2008

Bases | Acta do xurado

Bases

A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 30 de xullo de 2008, adoptou, entre outros o seguinte acordo:

BASES DOS “PREMIOS PROVINCIAIS Á CULTURA”

1.—
A Deputación de Pontevedra, co obxecto de seguir apoiando e impulsando todas as manifestacións culturais da provincia, convoca os premios “Provinciais á Cultura”, dotado coa contía de 36.000,00 €, con cargo á partida 08/451.451.481.01 do vixente orzamento.

2.—
Con estes premios a Deputación pretende salientar e impulsar o papel da provincia de Pontevedra no eido da cultura polo que recoñece o labor que están a desenvolver asociacións, fundacións, solistas, agrupacións musicais, concellos, mancomunidades ou agrupacións municipais, nunha provincia comprometida co seu patrimonio cultural.

3.—
Obxecto e contía dos premios

 • 1º.—Premio ó proxecto cultural máis innovador// Premio á iniciativa cultural máis vangardista levado a cabo por asociacións culturais e fundacións sen ánimo de lucro da provincia de Pontevedra, este premio está dotado con 9.000,00 €.
 • 2º.—Premio á traxectoria cultural levado a cabo por un colectivo cultural da provincia de Pontevedra ó longo da súa historia e de recoñecido prestixio, dotado con 9.000,00 €.
 • 3º.—Premio César Dios “Diosiño”, en recoñecemento ó labor levado a cabo por solistas ou agrupacións musicais da provincia de Pontevedra en defensa da música máis popular, dotado con 9.000,00 €.
 • 4º.—Premio á protección ou recuperación do patrimonio público arquitectónico, levado a cabo por: concellos, mancomunidades ou agrupacións municipais da provincia de Pontevedra; a obra de recuperación do patrimonio público ten que estar rematada antes de finalizar o prazo de presentación de candidaturas, dotado con 9.000,00 €.

4.—
A designación ó premio determinarao unha candidatura, que poderá estar integrada por:

 • Presidente da Deputación provincial.
 • Asociacións ou fundacións da provincia de Pontevedra.
 • O mesmo xurado, xa constituído

5.—
A presentación de candidatos/as ós premios formularase nun escrito ó presidente da Deputación de Pontevedra, achegando os seguintes documentos:

 • Premio ó proxecto ou iniciativa cultural: acreditación documental do proxecto ou iniciativa cultural da asociación ou fundación proposta para optar ó premio.
 • Premio á traxectoria cultural: acreditación documental da traxectoria cultural do colectivo proposto para optar ó premio.
 • Premio César Dios “Diosiño”: curriculum vitae da persoa ou da agrupación que aspira ó premio, así como a acreditación dos méritos musicais da persoa ou da agrupación proposta para optar ó premio.
 • Premio á protección ou recuperación do patrimonio público: acreditación documental da protección ou recuperación arquitectónica levado a cabo polo concello, mancomunidade ou agrupación de municipios proposto para optar ó premio.

Os documentos e antecedentes que se consideren de interese para o mellor coñecemento dos candidatos propostos para optar ós premios nas diferentes categorías.

6.—
O prazo de presentación de candidatos/ as realizarase a partir do día seguinte ó da publicación desta convocatoria no BOP, ata o 10 de outubro de 2008.

7.—
Para adxudicar os premios ós que se refire esta convocatoria constituirase un xurado multidisciplinar integrado polos seguintes membros:

 • Presidente: o presidente da Deputación ou deputado no que delegue.
 • Vogais:
  O presidente da comisión informativa de Cultura.
  O presidente da comisión informativa de Desenvolvemento Industrial, Urbanismo e Vivenda.
  O director da Escola de Canteiros.
  Un representante de asociacións ou fundacións culturais.
  Un representante do departamento de Cultura.
  Tres persoas de recoñecido prestixio.
 • Secretario:
  o titular da Deputación ou funcionario en quen delegue

8.—
Da decisión do xurado e da adxudicación dos premios redactarase unha acta detallada que, asinada por todos os membros do devandito xurado, pasará a coñecemento do presidente da Deputación de Pontevedra, ou o órgano competente en quen delegue, para prestarlle a súa conformidade.

9.—
A entrega dos premios realizarase no marco dun acto institucional, na data e lugar que determine a propia Deputación.Boletín Oficial da Provincia, data 05/08/08, número 150, páxina 7, anuncio 2008008099.

Páxina Seguinte Páxina [1] 2

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 06/11/2009 10:55
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/