[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 6 DE AGOSTO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Cultura » Cultura
Páxina Principal
Servizos
Cultura
Subvencións
Plan Cultural
Colaboracións
Premios
Investigación
Valle–Inclán
Otero Pedrayo
Premio entreculturas
Premios provinciais á cultura
Programas educativos-culturais para escolares
Exposicións e certames
Ligazóns

Páxina [1] 2
CULTURA 

deputación de pontevedra

PREMIOS PROVINCIAIS Á CULTURA 2009

Bases | Acta do xurado | Acto

bases

PRIMEIRA.—
A Deputación de Pontevedra, co obxecto de seguir apoiando e impulsando todas as manifestacións culturais da provincia, convoca os premios “Provinciais á Cultura”. Con estes premios a Deputación pretende salientar e impulsar o papel da provincia de Pontevedra no eido da cultura polo que recoñece o labor que están a desenvolver asociacións, fundacións, solistas, agrupacións musicais, concellos, mancomunidades ou agrupacións municipais, nunha provincia comprometida co seu patrimonio cultural.

SEGUNDA.—
Os premios “Provinciais á Cultura” están dotados cunha cuantía total de 24.000,00 € imputable á partida 09/451.451.481.01 do vixente orzamento.

TERCEIRA.—
Obxecto e contía dos premios 1º—Premio ó proxecto cultural máis innovador. Premio á iniciativa cultural máis vangardista levado a cabo por asociacións culturais e fundacións sen ánimo de lucro da provincia de Pontevedra, este premio está dotado con 6.000,00 €. 2º—Premio á traxectoria cultural levado a cabo por un colectivo cultural da provincia de Pontevedra ó longo da súa historia e de recoñecido prestixio, dotado con 6.000,00 €. 3º—Premio César Dios “Diosiño”, en recoñecemento ó labor levado a cabo por solistas ou agrupacións musicais da provincia de Pontevedra en defensa da música máis popular, dotado con 6.000,00 €. 4º—Premio á protección ou recuperación do patrimonio público arquitectónico, levado a cabo por: concellos, mancomunidades ou agrupacións municipais da provincia de Pontevedra; a obra de recuperación do patrimonio público ten que estar rematada antes de finalizar o prazo de presentación de candidaturas, dotado con 6.000,00 €.

CUARTA.—
As candidaturas para optar a estes premios poderán ser propostas por:

 • Presidente da Deputación provincial
 • Asociacións ou fundacións da provincia de Pontevedra
 • O mesmo xurado, xa constituído

QUINTA.—
A presentación de candidatos/as ós premios formularase nun escrito ó presidente da Deputación de Pontevedra, achegando os seguintes documentos:

 • Premio ó proxecto ou iniciativa cultural: acreditación documental do proxecto ou iniciativa cultural da asociación ou fundación proposta para optar ó premio.
 • Premio á traxectoria cultural: acreditación documental da traxectoria cultural do colectivo proposto para optar ó premio.
 • Premio César Dios “Diosiñó”: curriculum vitae da persoa ou da agrupación que aspira ó premio, así como a acreditación dos méritos musicais da persoa ou da agrupación proposta para optar ó premio.
 • Premio á protección ou recuperación do patrimonio público: acreditación documental e audiovisual da protección ou recuperación arquitectónica levado a cabo polo concello, mancomunidade ou agrupación de municipios proposto para optar ó premio.

Os documentos e antecedentes que se consideren de interese para o mellor coñecemento dos candidatos propostos para optar ós premios nas diferentes categorías.

SEXTA.—
O prazo de presentación de candidatos/as realizarase a partir do día seguinte ó da publicación desta convocatoria no BOP, ata o 10 de outubro de 2009.

SÉTIMA.—
Para adxudicar os premios ós que se refire esta convocatoria constituirase un xurado multidisciplinar integrado polos seguintes membros:

 • Presidente: o presidente da Deputación ou deputado no que delegue.
 • Vogais:
  • O presidente da comisión informativa de Cultura
  • O presidente da comisión informativa de Desenvolvemento Industrial, Urbanismo e Vivenda
  • O director da Escola de Canteiros
  • Un representante de asociacións ou fundacións culturais
  • Un representante do departamento de Cultura
  • Tres persoas de recoñecido prestixio
 • Secretario: o titular da Deputación ou funcionario en quen delegue

OITAVA.—
Da decisión do xurado e da adxudicación dos premios redactarase unha acta detallada que, asinada por todos os membros do devandito xurado, pasará a coñecemento do presidente da Deputación de Pontevedra, ou o órgano competente en quen delegue, para prestarlle a súa conformidade.

As decisións do xurado serán inapelables e queda facultado para resolver todas as dúbidas de interpretación destas bases.

NOVENA.—
A entrega dos premios realizarase no marco dun acto institucional, na data e lugar que determine a propia Deputación.

Pontevedra, a 29 de julio de 2009


Boletín Oficial da Provincia, data 31/07/2009, número 146, páxina 8, anuncio 2009008558.

Páxina Seguinte Páxina [1] 2

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 20/11/2009 10:39
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/