[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 6 DE AGOSTO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Cultura » Cultura
Páxina Principal
Servizos
Cultura
Subvencións
Plan Cultural
Colaboracións
Premios
Investigación
Valle–Inclán
Otero Pedrayo
Premio entreculturas
Premios provinciais á cultura
Programas educativos-culturais para escolares
Exposicións e certames
Ligazóns

CULTURA 

Deputación de Pontevedra

Bases dos Premios provinciais á cultura

Bases

Bases

O Presidente desta Deputación Provincial, mediante resolución presidencial núm. 13847 de data 6 de novembro de 2012, aprobou as seguintes bases:

Primeira.A Deputación de Pontevedra, co obxecto de seguir apoiando e impulsando todas as manifestacións culturais da provincia, convoca os Premios Provinciais á Cultura. Con estes premios a institución pretende salientar e impulsar o papel da provincia de Pontevedra no eido da cultura, polo cal recoñece o labor que están a desenvolver asociacións, fundacións, solistas, agrupacións musicais, concellos, mancomunidades ou agrupacións municipais nunha provincia comprometida co seu patrimonio cultural.

Segunda. Os Premios Provinciais á Cultura están dotados con 12.000,00 €, imputables á aplicación 12/330.334.481.01 do vixente orzamento.

Terceira. Categorías e contía dos premios:

 1. Premio ó proxecto cultural máis innovador// Premio á iniciativa cultural máis vangardista, levado a cabo por asociacións culturais e fundacións sen ánimo de lucro da provincia de Pontevedra, dotado con 3.000,00 €.
 2. Premio á traxectoria cultural, a título individual ou levado a cabo por un colectivo cultural da provincia de Pontevedra ó longo da súa historia e de recoñecido prestixio, dotado con 3.000,00 €.
 3. Premio César Dios “Diosiño”, en recoñecemento ó labor levado a cabo por persoas ou agrupacións musicais da provincia de Pontevedra en defensa da música máis popular, dotado con 3.000,00 €.
 4. Premio á protección ou recuperación do patrimonio público, levado a cabo por concellos, mancomunidades ou agrupacións municipais da provincia de Pontevedra; a obra de recuperación do patrimonio público ten que estar rematada antes de finalizar o prazo de presentación de candidaturas; dotado con 3.000,00 €.

Cuarta. As candidaturas para optar a estes premios poderán ser propostas por:

 • Presidente da Deputación de Pontevedra
 • Asociacións ou fundacións da provincia de Pontevedra
 • O mesmo xurado, xa constituído

Quinta. A presentación de candidatos ós premios formularase nun escrito dirixido ó presidente da Deputación de Pontevedra, achegando os seguintes documentos:

 • Premio ó proxecto ou iniciativa cultural: acreditación documental do proxecto ou iniciativa cultural da asociación ou fundación propostas para optar ó premio.
 • Premio á traxectoria cultural: acreditación documental da traxectoria cultural da persoa ou do colectivo propostos para optar ó premio.
 • Premio César Dios “Diosiño”: curriculum vitae da persoa ou da agrupación que aspira ó premio, así como a acreditación dos méritos musicais da persoa ou da agrupación propostas para optar ó premio.
 • Premio á protección ou recuperación do patrimonio público: acreditación documental e audiovisual da protección ou recuperación do patrimonio público levado a cabo polo concello, mancomunidade ou agrupación de municipios propostos para optar ó premio.

Os documentos e antecedentes que se consideren de interese para o mellor coñecemento dos candidatos propostos para optar ós premios nas diferentes categorías.

Sexta. O prazo de presentación de candidatos realizarase a partir do día seguinte ó da publicación desta convocatoria no BOP, ata o 30 de novembro de 2012.

Sétima. Para adxudicar os premios ós que se refire esta convocatoria constituirase un xurado multidisciplinar integrado polos seguintes membros:

 • Presidente: o presidente da Deputación ou deputado no que delegue
 • Vogais:
  • O presidente da comisión informativa de Cultura
  • O presidente da comisión informativa de Desenvolvemento Industrial, Urbanismo e Vivenda
  • Un representante da Escola de Canteiros
  • Un representante de asociacións ou fundacións culturais
  • Un representante do Servizo de Cultura
  • Tres persoas de recoñecido prestixio no eido da cultura e do patrimonio público
 • Secretario: o titular da Deputación ou funcionario en quen delegue

Oitava. Da decisión do xurado e da adxudicación dos premios redactarase unha acta detallada, asinada por todos os membros do xurado, e daráselle conta á Xunta de Goberno desta Deputación. As decisións do xurado serán inapelables e este queda facultado para resolver todas as dúbidas de interpretación destas bases.

Novena. A entrega dos premios realizarase no marco dun acto institucional, na data e lugar que determine a propia Deputación.

Pontevedra, 6 de novembro de 2012


Boletín Oficial da Provincia, data 09/11/2012, número 216, páxina 19, anuncio 2012010401.
INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 09/11/2012 11:07
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/