[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 21 DE OUTUBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Patrimonio Documental e Bibliográfico » Patrimonio Documental
Páxina Principal
Arquivo Deputación Provincial
Ficha técnica
Local
Fondos e coleccións
Arquivo Deputación. (Institución)
Fondo Deputación
Fondo. Norma ISAD(G)
Cadro de clasificación
Inventario
Outros fondos
Fondos públicos
Fondos privados
Reprografía de complemento
Dixitalización documental
Patrimonio Documental Provincial

Páxina [1] 2 3 4
PATRIMONIO DOCUMENTAL 

Fondo da Deputación de Pontevedra
Cadro de clasificación

1. GOBERNO
1. XEFE POLÍTICO / GOBERNADOR CIVIL
- Libro de gobernadores1836-1970
- Libro de caudais do Goberno Civil1853
- Libro rexistro entrada documentos1954-1955
- Reais ordes1834-1868
- Inventario Goberno Civil1957
1.2. PRESIDENTE
- Resolucións presidenciais1949-2007
- Libro de presidentes1925-1959
- Heráldica provincial1937-1977
- Expedientes de honras e distincións1849-1990
1.3. PLENO DEPUTACIÓN
- Libro de deputados1836-1979
- Expedientes división territorial1824-1999
- Libro de actas do Pleno1936-1999
- Expedienes sesións do Pleno1861-2005
- Axudas de custo deputados1969-2004
- Cargos provinciais1836-1991
1.4. COMISIÓN PERMANENTE / GOBERNO
- Libro de actas Comisión Permanente1837-1932
- Expedientes sesións Comisión Permanente1892-1925
- Libro actas Comisión Xestora1931-1949
- Libro acordos Comisión Xestora1942-1948
- Libro rexistro entrada Comisión Xestora1930-1938
- Expedientes sesións Comisión Xestora1934-1949
- Libro de actas Comisión Goberno1965-1996
- Expedientes sesións Comisión Goberno1979-2003
- Expedientes sesións Xunta de Goberno2004-2007
1.5. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS
- C. Asociada1877-1882
- C.I. Cooperación e Mancomunidades1958-2005
- C.I. Agricultura, Gandería e Pesca1955-2005
- C.I. de Cultura1967-2004
- C.I. de Beneficencia u Obras Sociais1958-2005
- C.I. de Persoal1970-2006
- C.I. de Obras Públicas1957-1997
- C. Especial de Contas1985-1999
- C.I. de Goberno1962-1984
- C.I. de Facenda e Economía1958-2002
- C.I. de Industria, Turismo e Medio Ambiente1979-1991
- C.I. de Sanidade, Urbanismo e Vivenda1979-2003
- Outras comisións e organismos1884-2006

2. ADMINISTRACIÓN
2.1. SECRETARÍA
- Libro rexistro entrada de documentos Secretaría1962-1983
- Organización interna1913-1999
- Informes1970-2004
- Certificacións1979-1995
- Correspondencia1967-1996
- Memorias / Estatísticas1874-2003
2.2. REXISTRO
- Libro rexistro entrada documentos1930-2007
- Libro rexistro saída documentos1932-2005
- Rexistro acuse de recibo1982-1988
2.3. PATRIMONIO
- Libros de inventarios e balances1933-1974
- Inventario de bens1954-2000
- Cesións1899-2006
- Arrendamentos1907-2000
- Vendas1896-2000
- Adquisicións1929-1998
- Permutas1965-1987
- Expropiacións1955-1957
2.4. PERSOAL
2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL
- Libro rexistro entrada e saída de correspondencia1957-1992
- Correspondencia / Solicitudes1834-2007
- Cadros de persoal1875-2006
- Expedientes persoaisA/Z
- Expedientes persoal en prácticas1930-2005
- Acordos sobre persoal1953-2003
- Incompatibilidades1980-1997
- Recursos / Reclamacións1934-2007
- Nóminas1837-2007
- Gratificacións1913-2000
- Recoñecemento de servizos1943-2006
- Créditos1945-2006
- Axudas de custo persoal1940-2005
- Axudas de estudios1963-2007
- Concesión de vivendas1946-1992
- Libros Comisión Axuda Familiar1957-1967
- Memorias e informes de persoal1952-2007
2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL
- Control horarios1916-1998
- Licenzas, permisos, vacacións e cursos1911-2007
- Altas e baixas médicas1964-2002
- Expedientes disciplinarios1852-2003
2.4.3. CLASES PASIVAS / S.S. / MUTUALIDADES
- MUNPAL1947-1993
- Seguridade Social1948-2003
- Asistencia sanitaria1953-2007
- Expedientes de pensións e pasivos1890-2007
- Nóminas de pasivos1964-2001
2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL
- Oposicións e concursos1900-2008
- Contratación de persoal1833-2008
- Bolsas1955-2007
- Solicitudes de emprego1867-2000
2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL
- Representación sindical1971-2003
- Eleccións sindicais1975-2004
- Convenios colectivos1962-2001
- Folgas1978-1996
2.5. ASESORÍA XURÍDICA
- Expedientes xerais Asesoría Xurídica1862-1995
- Poderes notariais1921-1989
- Multas e denuncias1962-1996
- Xuízos e reclamacións xudiciais1912-2005
- Estatutos, convenios, regulamentos1871-2004
2.6. CONTRATACIÓN
- Libro rexistro de poxas1925-1992
- Vales de compras1961-1976
- Expedientes contratación servizos1878-2008
- Expedientes contratación subministros1849-2008
- Expedientes contratación obras1855-2006
- Devolucións de fianzas1879-2008
2.7. ARQUIVO
- Correspondencia1977-2004
- Orzamentos1985-2004
- Actividades culturais1989-2004
- Expedientes xerais arquivo1834-2007
- Expedientes Servizo de Publicacións1983-2004
- Normalizacion lingüística1980-1999
- Expedientes xerais biblioteca1845-1975
- Patrimonio documental provincial1981-2000

3. SERVIZOS
3.1. ARQUITECTURA
- Obras en instalacións propias1877-2005
- Actuacións sobre o Patrimonio Histórico-artístico1962-1995
- Outras construccións1844-2006
3.2. VÍAS E OBRAS. URBANISMO
- Expedientes xerais de Vías e Obras1842-2004
- Libro rexistro entrada e saída1897-2001
- Libro rexistro licenzas obras1967-1984
- Solicitudes licenzas obras1839-2004
- Denuncias, recursos e reclamacións1837-2004
- Libro rexistro denuncias obras1947-1979
- Camiños, estradas e pontes1830-2008
- Expedientes de expropiacións1835-2003
- Persoal especial Vías e Obras1840-1974
- Parques de maquinaria1957-1996
- Expedientes xerais urbanismo1850-2006
- Infraestructuras e servizos1788-2005
- Expedientes medio ambiente1839-2003
3.3. COOPERACIÓN
- Libro rexistro correspondencia Cooperación1955-1992
- Expedientes xerais Cooperación1952-2008
- Libro actas Caixa de Anticipos1962-1971
- Expedientes sesións Xunta Caixa de Anticipos1959-1999
- Expedientes Caixa de Anticipos1956-2008
- Mancomunidades1963-2006
- Libro actas Comisión Servizos Técnicos1951-1977
- Expedientes sesións Comisión Servizos Técnicos1952-1977
- Libro rexistro correspondencia Comisión Servizos Técnicos1957-1969
- Libro rexistro poxas Comisión Servizos Técnicos1958-1975
- Plan de medidas urxentes por inundacións1996
- Plan de Obras e Servizos (POS)1970-2005
- Plan Comarca Acción Especial (CAE, PAE, PAI)1974-1998
- Plans de Cooperación1950-2007
- Plan Rede Viaria Local (RVL)1988-1997
- Plan de Acción Comunitaria (PAC)1976-2005
- Plan de Acción Municipal (PAM)1986-2007
- Plan Instalacións Deportivas (PID)1974-2003
- Fondo de Cooperación Local (FCL)1990-1992
- Programa Operativo Local (POL)1991-2005
- Programa Operativo Interreg (POI)1991-2004
- Plan Transfronteirizo (PT)1989-1993
- Plan Eliminación Puntos Negros1989-1994
- Plan Equipamento Básico Municipal1989
- Plan Infraestructura Básica Provincial1987
- Programa Acordo Económico Social (AES)1985-1988
- Plan Construccións Escolares1946-1967
- Plan Teléfonos1968-1988
- Plan Equipamento de Praias1993-1997
- Plan electrificación1957-1982
- Expedientes de expropiacións de FENOSA1977-1992
- Plan Ordenación de la Costa1956-1979
- Libro rexistro obras Comisión Provincial Servizos Técnicos1958-1975
3.4. AGRICULTURA, GANDERÍA, PESCA, INDUSTRIA. TURISMO
- Órganos / Correspondencia1776-2005
- Libros rexistro correspondencia1958-1996
- Normativa, convenios e acordos1750-2005
- Contabilidade xeral1957-2005
3.4.1. AGRICULTURA
- Ensino, investigación e fomento agrícola1829-2006
- Aproveitamento de augas e regadíos1840-2001
3.4.2. FORESTAL
- Ensino, investigación e fomento forestal1834-2002
- Visitas devesas reais e plantíos1750-1849
- Censos de montes1837-1851
- Expedientes de excepción de vendas1836-1900
- Expedientes de aproveitamento e conservación de montes1787-2004
- Alleamentos, ocupacións e cesións1751-1983
- Acoutamentos e deslindes1831-1964
- Repoboación, consorcios e convenios1842-1982
- Sancións, denuncias e recursos1756-1985
3.4.3. GANDERÍA
- Ensino, investigación e fomento gandeiro1837-2004
- Libro asuntos fomento gandeiro1962
3.4.4. PESCA, CULTIVOS MARIÑOS
- Expedientes actividades pesqueiras1837-2006
3.4.5. INDUSTRIA. COMERCIO
- Expedientes actividades industrais1833-1998
- Subvencións Pymes1988-1991
- Expedientes actividades comerciais1833-1996
- Exposicións e feiras de mostras1848-2003
- Expedientes mercados, abastos e postos públicos1834-1997
- Xunta de Comercio de Vigo1835-1855
- Tribunal de Comercio de Vigo1834-1857
- Estados de prezos1837-1858
3.4.6. TURISMO
- Expedientes fomento turístico1935-2001
- Padroado Provincial de Turismo1985-2006
3.4.7. TRANSPORTES. COMUNICACIÓNS
- Correos e Telégrafos1851-1911
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ
- Culto e clero1810-1928
- Cárceres1835-1871
3.6. SANIDADE
- Expedientes de sanidade1819-2004
- Sesións Consello Administración Hospital1895-1994
- Libro actas Padroado Sanatorio da Lanzada1926-1931
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL
- Libro de estancias en centros benéficos1968-1975
- Expedientes de beneficencia1786-2006
- Padróns de beneficencia1971-1992
- Expedientes de ingresos1925-1997
- Expedientes de adopción1965-1985
3.8. EDUCACIÓN
- Expedientes xerais educación1834-2001
- Bolsas de estudio1885-1995
- Expedientes ensino primario1834-1978
- Expedientes ensino secundario1834-2000
- Expedientes ensino superior1837-1992
- Expedientes ensino especial1852-1977
- Escola de Canteiros1978-2004
3.9. CULTURA
- Expedientes actividades culturais1836-2006
- Plans culturais1981-2006
- Subvencións actividades culturais1896-2006
- Publicacións1836-2008
- Concursos, premios e bolsas de investigación1957-2004
- Xornadas, congresos, feiras e exposicións1925-2005
- Arquivos, bibliotecas e museos1829-2004
3.10. DEPORTES
- Expedientes actividades deportivas1960-2004
- Convenios deportivos1980-2004
- Subvencións actividades deportivas1968-2005
3.11. CPAM
- Expedientes sesións CPAM1988-1991
- Expedientes xerais CPAM1989-1990
- Rexistro entrada e saída. Circulares1989-1999
- Subvencións CPAM1989-2004
3.12. QUINTAS E MILICIAS
- Libro actas Comisión de Armamento e Defensa1836-1838
- Libro actas Comisión Mixta Quintas1924
- Correspondencia de Quintas1857-1924
- Expedientes de Quintas1830-1978
3.13.ELECCIÓNS
- Libro rexistro entrada e saída de documentos1930-1977
- Libro actas Xunta Censo Electoral1922-1976
- Expedientes Xunta Censo Electoral1945-1977
- Censos electorais1932-1976
- Eleccións municipais1836-1976
- Eleccións deputados provinciais1836-1979
- Eleccións senadores e deputados a Cortes1836-1974
- Referendos nacionais1966-1976
- Eleccións representantes Corporación1980
3.14.FONDOS EUROPEOS
-Expedientes Fondos Europeos 2001-2006

4. FACENDA
4.1. INTERVENCIÓN
- Libro rexistro de facturas1952-1997
- Libro rexistro entrada e saída1936-1998
- Libro de distribución de fondos1940-1945
- Expedientes de financiación1929-1999
- Propostas / Autorización de gastos1979-2005
- Libro de vales1962-1978
4.1.1. ORZAMENTOS ORDINARIOS
- Expediente xeral orzamento1833-2006
4.1.2. ORZAMENTOS ESPECIAIS
- Contribucións1947-1981
- Fogar Provincial1956-1974
- Servizo Forestal1952-1958
- Vías e Obras / Camiños1950-1974
- Cooperación1951-1983
- Débeda1976-1978
- Centros sanitarios1935-1939
4.1.3. ORZAMENTOS EXTRAORDINARIOS
- Expediente xeral orzamento1928-1983
4.1.4. ORZAMENTOS DE INVERSIÓNS
- Expediente xeral orzamento1981-1982
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
- Contas de recadación1817-1992
- Libro rexistro certificacións débitos e premas1948-1987
- Libro rexistro de expedición de certificacións1955-1962
4.2.1. RENDAS E EXACCIÓNS
- Libro actas Xunta Administrativa Inspección Rendas e Exaccións1955-1970
- Rexistro entrada e saída1955-1993
- Correspondencia1839-2000
- Rendas Hospital Provincial1968-1996
- Libro rexistro orixinais publicacións BOP1956-1987
- Libro rexistro ingresos BOP1963-1984
- Rendas BOP1960-2004
- Rendas Rebullón1976-1994
- Rendas centros benéficos1972-1991
- Xustificantes de recepción1975-1984
- Taxas1956-2006
- Libro rexistro de taxas1975-1976
- Baixas de ingresos1977-1996
- Ordenanzas fiscais1940-1988
4.2.2. ARBITRIOS PROVINCIAIS
- Libro recadacion arbitrios provinciais1932-1966
- Fallidos1959-1984
- Rexistro de operacións de inspección de rendas e exaccións1955-1966
4.2.3. CONTRIBUCIÓNS / REPARTIMENTOS
- Libro rexistro correspondencia contribucións1949-1984
- Libro rexistro de fallidos1948-1987
- Libro relacións nominais cargos1970-1976
- Libro contabilización certificacións1948-1985
- Libro recadación voluntaria1948-1983
- Libro recadación executiva1946-1976
- Libro recadación executiva e voluntaria1968-1985
- Libro recadación contribucións1930-1983
- Libro rexistro remesas concellos1969-1973
- Libro rexistro correspondencia cédulas persoais1936-1939
- Libro rexistro debedores cédulas persoais1934-1935
- Padróns cédulas persoais1930-1942
- Libro contabilidade cédulas persoais1929-1947
- Libro pregos cargos de valores de certificacións1971-1973
- Libro de debedores1924-1992
- Prexuízo de valores1946-1992
4.3. TESOURERÍA
- Libro rexistro entrada e saída1939-1994
- Libro de caixa1924-1990
- Libro auxiliar de caixa1969-1991
- Libro auxiliar de portelo1969-1982
- Libro auxiliar de efectos1969
- Liquidacións de descontos1913-1969
- Balances1936-1958
- Contas correntes1856-1988
- Depósitos1935-1959
- Libro diario1922-1938
- Libro de arqueos1931-1991
- Arqueos bancarios1969-2006
- Contas correntes anticipos forestais1969-2006
- Avais bancarios1970-1991
- Contas e transferencias bancarias1969-1992
- Correspondencia1969-2006
- Libro rexistro de xiros1977-1989
4.4. CONTROL ECONÓMICO DOS CONCELLOS
- Contaduría de propios e arbitrios1759-1856
- Contas municipais1831-1924
- Orzamentos municipais1841-1984

Páxina Seguinte Páxina [1] 2 3 4

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 24/04/2009 11:50
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/