[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 26 DE XANEIRO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Acción Social » Áreas de traballo » Muller » Servizo de Teleasistencia Móbil
Páxina Principal
Servizos
Acción Social
Áreas de traballo
Muller
Servizo de Teleasistencia Móbil
Xuventude, infancia e familia
Persoas maiores
Servizos Sociais especializados
Impresos
Guía do Servizo de Acción Social
Ligazóns

ACCIÓN SOCIAL 

Teleasistencia Móbil

O IMSERSO e a FEMP puxeron en marcha un SERVIZO DE TELEASISTENCIA MÓBIL, con carácter gratuíto, dirixido ás corporacións locais, principalmente ós concellos de menos de 20.000 habitantes e sempre que a Deputación estea adherida ó programa.

Este servizo deseñouse especificamente para previr as agresións que padecen as mulleres por parte de quen é ou foi o seu cónxuxe ou de quen está ou estivo ligado/a por relacións similares de afectividade, aínda que non existise convivencia.

O Servizo de Teleasistencia Móbil, modalidade que dispón dunha tecnoloxía adecuada dirixida ás víctimas de violencia de xénero cunha orde de protección, ofrécelles a estas unha atención inmediata e a distancia, asegurando unha resposta rápida ás eventualidades que lles poidan sobrevir, as 24 horas do día, os 367 días ó ano e sexa cal sexa o lugar onde se encontren. O servizo baséase na utilización de tecnoloxías de comunicación telefónica móbil e de telelocalización e permite que as mulleres con risco de sufrir violencia de xénero poidan entrar en contacto, ante situacións de emerxencia, cun centro con persoal especificamente preparado para dar unha resposta axeitada á crise presentada, ben por si mesmos ou mobilizando outros recursos humanos e materiais propios do usuario ou existentes na comunidade. O contacto deberá poder establecerse en todo momento e desde calquera lugar, tan só premendo un botón e na modalidade de “mans libres”.

OBXECTIVOS DO SERVIZO

  • Garantir unha atención inmediata e adecuada ante situacións de emerxencia, a través de persoal especializado, proporcionando seguridade á usuaria e mobilizando os recursos oportunos, en función do tipo de emerxencia que se produza.
  • Proporcionar tranquilidade e seguridade ás usuarias do servizo e ós familiares que dependan directamente delas, ofrecéndolles apoio, información e asesoramento, e garantíndolles a comunicación interpersoal ante calquera necesidade as 24 horas do día.
  • Potenciar a autoestima e a calidade de vida das usuarias do servizo, contribuíndo a crear unha rede social de apoio.
  • Axudar a minguar a sobrecarga que soporta unha usuaria destas características, proporcionándolle tranquilidade sabendo que hai un equipo técnico e humano capaz de apoiar e resolver as incidencias que poidan sobrevir.

INFORMACIÓN ÁS USUARIAS
As usuarias do Servizo de Teleasistencia Móbil serán informadas, nunha linguaxe clara e comprensible, do funcionamento básico do servizo para que teñan coñecemento exacto do tipo de atencións que lles pode ofrecer: características, funcionamento e mantemento da terminal, co fin de que fagan un correcto uso deste e así mesmo dos seus dereitos e obrigas como usuarias.

A información facilitarase no momento de entregar a terminal e, posteriormente, a petición da usuaria ou por iniciativa do Centro de Atención, sempre que se considere oportuno.

Ademais de que a información se lles facilite verbalmente, proporcionaráselles ás usuarias, no momento da entrega do dispositivo, un folleto no que se recollan, de forma breve e clara, informacións relevantes.

DEREITOS E OBRIGAS DAS USUARIAS
As usuarias deben recibir unha información clara e precisa sobre os seus dereitos en relación co servizo de telefonía móbil e en particular do dereito a recibiren unha atención inmediata e adecuada por parte do Centro de Atención. Tamén deben ser informadas das súas obrigas como usuarias, deben proporcionar información veraz, colaborar para facer posible a operatividade plena do servizo e a de observar as instrucións de coidado e de mantemento das terminais.

CUSTO DO SERVIZO
Aínda que o servizo é gratuíto e operativo as 24 horas, os 365 días ó ano en función das características da terminal, algunhas das chamadas realizadas desde este poderían correr a cargo da usuaria.

As usuarias deben recibir unha información exacta sobre os posibles custos ó seu cargo.

En definitiva, este servizo é unha ampliación da Teleasistencia para maiores e para persoas con discapacidade da que xa gozan máis de 600 persoas na nosa provincia, froito dun convenio entre a FEMP-INSERSO e mais a Deputación Provincial de Pontevedra.

REQUISITOS DE ACCESO

  • Non convivir coa persoa ou persoas que as someteron ó maltrato.
  • Contar cunha orde de protección ou todos os casos de violencia de xénero que conten con medidas de afastamento durante a vixencia das mesmas
  • Aceptar as condicións de uso e mantenemento do terminal

INCORPORACIÓN Ó SERVIZO
As persoas que cumpran os requisitos de acceso poderán solicitar a incorporación ó Servizo de Teleasistencia Móbil nos departamentos de servizos sociais dos concellos de menos de 20.000 habitantes da nosa provincia. Á solicitude achegaráselle a copia compulsada da orde de protección.

A solicitude incluirá o compromiso, asinado polo solicitante, de aceptar as normas do servizo e a autorización, tamén asinada, para incorporar os seus datos persoais ós ficheiros do Centro de Atención e poder xestionar a atención adecuada das situacións de emerxencia que se puideran producir.

Os departamentos de servizos sociais dos concellos serán os encargados de emitiren a orde de alta no servizo, que trasladarán ó Centro de Atención, e unha notificación á Deputación que non conterá os datos da persoa.

A empresa adxudicataria do servizo deberá incorporar as usuarias ó servizo, nun prazo non superior a sete días, desde a recepción da orde de alta, salvo nos casos de urxencia, nos que o prazo será de 48 horas.

BAIXA NO SERVIZO
Serán causa de baixa no servizo:

  • A decisión da usuaria de abandonar o servizo, expresada formalmente nunha solicitude de baixa.
  • Reiniciar a convivencia coa persoa ou persoas que someteran á víctima a maltrato.
  • Incumprir reiteradamente a usuaria as súas obrigas de colaboración para facer posible a prestación do servizo.

As usuarias quedan obrigadas, ó causaren baixa no servizo, a devolver a terminal.

Os departamentos de servizos sociais emitirán a orde de baixa cando se lles notifique a finalización da vixencia da orde de protección, que trasladarán mediante fax ou correo electrónico ó Centro de Atención e enviándolle unha copia deste á Deputación Provincial.


TRASPASO DE EXPEDIENTE USUARIA TAM POR CAMBIO DE ENDEREZO DENTRO DA ZONA ASIGNADA A CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Para que a usuaria poida continuar como tal no proxecto de Teleasistencia Móbil, tralo cambio de domicilio que supoña un cambio de municipio, tan só é necesario que o Centro de Servizos Sociais lle remita a “Solicitude traspaso dependencia de usuaria TAM VG” ó novo Centro de Servizos Sociais que corresponda para que este, á súa vez, o remita cuberto ó Centro de Atención xunto coa solicitude de alta e a folla de recursos da súa zona, non sendo necesario que envíen a ficha de datos nin a cláusula asinada pola usuaria.

Ó recibir no Centro de Atención a “Solicitude Traspaso dependencia de usuaria TAM VG”, comunicaráselles dito cambio ós Centros de Servizos Sociais implicados, mediante o listado mensual de usuarias para que poidan proceder á baixa e alta respectivamente nos seus arquivos; así mesmo contactarase coa usuaria para comprobar os datos susceptibles de troco.

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 22/07/2011 13:48
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/